SriChinmoy.org
zh-TW More about Sri Chinmoy
x

服務奉獻

                       服務奉獻 ( Service )

                                           

                       " 生命的圓滿
                         在於夢想與顯揚
                         最不可能的夢 "

 

親穆儀大師奉獻一生追求一個夢想  : 一個和諧與心靈合一至上的世界.  為達此目標, 過去四十多年來,  透過其藝術,  體育 和人道服務,  他積極推廣各文化的交流了解.

從1964 年到美國以來, 親穆儀大師在許多國家推展廣泛的文化, 心靈 和人道活動,  曾有無數的各階層人士參與.

以其創新方式 ,這些計畫發揚所有文化信仰之內的古代和普遍價值,  培養並成長合一之心, 參加計畫活動者努力獻出萬眾之力, 以改善世界.